2016/2017 - ÚČOV Praha

Název stavby: Celková přestavba a rozšíření ústřední čistírny odpadních vod (ÚČOV) Praha na Císařském ostrově, stavba č. 6963, etapa 0001 - nová vodní linka (NVL)

Rok realizace: 2016 - 2017

Stavební firma: SMP CZ a.s. + HOCHTIEF CZ a.s. + PRŮMSTAV a.s.

Použitý systém: Orma, Brio, Enkoflex, T60, Meccano

Popis: Projekt řeší vybudování nové mechanicko-biologické linky čištění odpadních vod s chemickým srážením tak, aby společně s následnou úpravou stávající vodní linky ÚČOV bylo možné splnit emisní limity dle nařízení vlády 61/2003 Sb. a směrnice Rady EU 91/271/EHS pro citlivé oblasti.
Celá stavba nové části ÚČOV je rozdělena mezi 4 stavební objekty: SO04, SO06, SO09 a SO10 s celkovým objemem betonu cca 500 000m3. V únoru byla stavba započata stavebním objektem SO04, v květnu bude následovat SO10, v červnu SO09 a od srpna SO06. Nejvyššího vrcholu co do nasazení množství bednění bude dosaženo v listopadu 2016, kdy na stavbě bude alokováno 8 500m2 stěnového bednění ORMA, 7 200m2 stropního bednění a 4 000m2 lešení.
 
Video ze stavby můžete shlédnout na níže uvedeném odkazu:

 

Galerie: